≡ Menu

Anarcho-Capitalism: An Annotated Bibliography–in Danish

Professor Hoppe’s 2001 article, Anarcho-Capitalism: An Annotated Bibliography, has been translated into Danish by Nicklas Augustine as Anarkokapitalisme – en kommenteret bibliografi. Other Danish translations of Professor Hoppe’s work.

Text:

Skrevet af Hans-Hermann Hoppe.

Her er den essentielle læsning om anarkokapitalisme, som også kan kaldes den naturlige orden, privatejendomsanarki, ordnet anarki, radikal kapitalisme, privatretssamfundet eller samfundet uden en stat. Dette er ikke ment som en udtømmende liste. Faktisk er alene engelsksprogede værker som i øjeblikket er eller forestående på tryk inkluderet.

I. Murray Rothbard I toppen af enhver læseliste om anarkokapitalisme må navnet Murray Rothbard fremgå. Der ville ingen nævneværdig anarkokapitalistisk bevægelse være uden Rothbard. Hans arbejde har inspireret og defineret  tænkningen hos selv libertarianere som eksempelvis R. Nozick, der har afviget væsentligt fra Rothbard både metodologisk og substantielt. Rothbards samlede arbejder er relevant for emnet anarkokapitalisme, men centrale og vigtige er:

The Ethics of Liberty, den mest omfattende præsentation og forsvar for et libertariansk lovkodeks endnu skrevet. Baseret på naturretstraditionen og dets stil med aksiomatisk deduktivt ræsonnement forklarer Rothbard koncepter som menneskets rettigheder, selvejerskab, oprindelig tilegnelse, kontrakter, aggression og straf. Han påviser det moralsk uretfærdige ved staten og anviser slående tilbagevisninger af prominente minimalstatslibertarianere såsom Ludwig von Mises, F.A. Hayek, I. Berlin og Robert Nozick.

I For a New Liberty anvender Rothbard abstrakte libertarianske principper til at løse nuværende problemer med velfærdsstaten. Hvordan ville et statsløst samfund tilvejebringe goder såsom uddannelse, penge, gader, politi, domstole, nationalt forsvar, social understøttelse, miljøbeskyttelse osv. Her finder du svarene.

Power and Market er den mest omfattende teoretiske analyse af de ineffektive og kontraproduktive effekter medfølgende enhver tænkelig form for statslig intervention i markedet fra priskontrol, karteller, anti-trust lovgivning, licenser, told, børnearbejdslovgivning, patenter til enhver form for beskatning (inklusiv Henry Georges foreslåede ”enkeltskat” på jord).

Egalitarianism As a Revolt Against Nature er en pragtfuld samling af Rothbards essays om filosofiske, økonomiske og historiske aspekter af libertarianismen lige fra krig og revolution til børns og kvinders frigørelse. Rothbard viser sin intelektuelle gæld til både Ludwig von Mises og østrigsk økonomi (praxeologi) samt til Lysander Spooner og Benjamin Tucker og individualistisk-minarkistisk politisk filosofi. Denne samling er den bedste enkelstående introduktion til Rothbard og hans libertarianske videnskabelige arbejde.

Conceived in Liberty er en omfattende narrativ historie i fire bind om kolonitidens Amerika samt libertarianske idéer og bevægelsers rolle. Rothbards autoritative An Austrian Perspective on the History of Economic Thought i to bind sporer den åndshistoriske udvikling af liberteriansk økonomisk og filosofisk tænkning. The Irrepressible Rothbard indeholder herlige libertarianske kommentarer til politiske, sociale, og kulturelle emner skrevet i løbet af det sidste årti af Rothbards liv.

Justin Raimondo har skrevet den indsigtsfulde biografi Murray N. Rothbard: An Enemy of the State.

Den østrigsk-libertarianske tradition, som påbegyndt af Rothbard, er fortsat af Hans-Hermann Hoppe. I Democracy – The God that Failed anser Hoppe monarkiet som værende mere fordelagtigt end demokratiet, men kritiserer dog begge for at være etisk og økonomisk ineffektive og advokerer istedet for en naturlig orden med kompetitive sikkerheds- og forsikringsudbydere. Han reviderer grundlæggende konventionelle tolkninger af historien og tager centrale problemstillinger ved den libertarianske strategi op til revision. The Economics and Ethics of Private Property indeholder Hoppes aksiomatiske forsvar for princippet om selvejerskab og oprindelig tilegnelse – enhver, der argumenterer imod disse principper, foretager en performativ eller praktisk selvmodsigelse.

The Myth of National Defense er en essaysamling med internationale samfundsforskere, som bidragydere om forholdet mellem staten og krig samt muligheden for ikke-statslig beskyttelse af ejendom – af militser, lejesoldater, guerrillasoldater, beskyttelsesforsikringsselskaber osv.

II. Alternative tilgange til anarkokapitalisme

De følgende forfattere kommer til lignende konklusioner, men når dem på forskellig vis og med varierende stil. Imens Rothbard og Hoppe er naturretstænkere og praxeologer, eksisterer både utilitaristiske, deontiske, empiristiske, historicistiske, positivistiske og eklektiske forsvarere af anarkokapitalisme.

Randy E. Barnetts The Structure of Liberty er en fremragende diskussion af forudsætningerne for et liberaltlibertariansk samfund fra en advokats og retsteoretikers synspunkt. Stærkt inspireret af F.A Hayek benytter Barnett ”polycentrisk konstitutionel orden” for anarkokapitalisme.

Bruce L. Bensons The Enterprise of Law er det mest omfattende empirisk-historiske studie i anarkokapitalismen. Benson leverer rigeligt med empiriske vidnesbyrd for den effektive drift af markedsproduceret lov og orden. Bensons efterfølger To Serve and Protect kan ligeledes anbefales.

David D. Friedmans The Machinery of Freedom præsenterer det utilitarisitiske forsvar for anarkokapitalismen – kort, letlæselig og anvendt på mange områder fra uddannelse til ejendomsbeskyttelse.

Anthony de Jasay foretrækker en deontologisk tilgang til etik. Hans skriveri – i The State, i Choice, Contract, Consent og den glimrende essaysamling Against Politics – er teoretisk med et skær af neoklassicisme og spilteoreti. Brilliant kritik af public choice og constitutional economics – og den minarkistiske forestilling.

Morris og Linda Tannehills The Market for Liberty har et udtrykkeligt Randiansk præg. Men forfatterne anvender Ayn Rands pro-statslige argumenter til at understøtte modsatrettede anarkistiske konklusioner. Enestående omend negligeret analyse om driften af konkurrerende sikkerhedsudbydere (forsikringsselskaber, mæglervirksomheder osv.)

III. Forløbere for den moderne anarkokapitalisme

Den moderne anarkokapitalistiske intellektuelle bevægelse har enkelte fremtrædende forløbere fra det nittende og tidlige tyvende århundrede. Omend til tider mangelfuldt – spørgsmålet om ejerskab af jord i traditionen fra Herbert Spencer samt teorien om penge og renter i traditionen fra Spooner-Tucker – vil de følgende titler forblive uundværlige og overvejende uovertrufne. (Denne liste er systematisk og kronologisk snarere end alfabetisk.)

Gustave de Molinaris banebrydende aritkel The Production of Security fra 1849 er formentlig det vigtigste bidrag til moderne anarkokapitalistisk teori. Molinari argumenterer for at monopoler er dårlige for forbrugere og at dette også gør sig gældende i tilfælde af monopol på beskyttelse. Konkurrence inden for produktion af sikkerhed som ved enhver anden form for produktion forlanges.

Herbert Spencers Social Statics er en iøjnefaldende filosofisk diskussion af naturlige rettigheder i traditionen fra John Locke. Spencer forsvarer retten til at sætte sig ud over staten. Hans Principles of Ethics er ligeledes stærkt anbefalelsesværdig.

Aubert Herbert er en elev af Spencer. I The Right and Wrong of Compulsion by the State udvikler Herbert den Spencerianske idé om lige frihed til dets logisk konsistente anarkokapitalistiske slutning. Herbert er Voluntaryismens fader.

Lysander Spooner er en amerikansk advokat og retsteoretiker fra det nittende århundrede. Ingen, der har læst ”No Treason” fra The Lysander Spooner Reader, vil nogensinde se staten med de samme øjne. Spooner flår idéen om en social kontrakt fra hinanden.

En koncis historie om individualistisk-anarkistisk tænkning og den relaterede bevægelse i det nittende århundredes Amerika med særligt fokus på Spooner og Benjamin Tucker findes i James J. Martins Men Against the State.

Franz Oppenheimer er en venstreanarkistisk tysk sociolog. I The State skelner han mellem den økonomiske (fredelige og produktive) og den politiske (tvungne og parasitære) måde at erhverve rigdomme på og han forklarer, hvorledes staten er et instrument for udnyttelse og dominans.

Albert J. Nock er påvirket af Franz Oppenheimer. I Our Enemy, the State gør han rede for statens samfundsfjendtlige og aggressive natur og han skelner skarpt mellem en frivilligt anerkendt autoritet og staten. Nock inspirerede til gengæld Frank Chodorov som skulle påvirke en ung Murray Rothbard. I hans Fugitive Essays – en samling pro-marked og antistats politiske og økonomiske tekster – går Chodorov hårdt imod skatter, som han kalder røveri.

IV. Beslægtede værker

Følgende værker er uvurderlige i forhold til at opnå en dybtgående forståelse af frihed, den naturlige orden og staten omend de ikke direkte angår anarkokapitalisme og er skrevet af mindre radikale eller sågar slet ikke libertarianske forfattere.

John V. Densons The Cost of War er en samling essays af en fremtrædende gruppe libertarianske og paleø-konservative lærde fra forskellige discipliner. Statens aggressive natur blotlægges. Formentlig den stærkeste antikrigsbog nogensinde. Densons samling Reassessing the Presidency om statsmagtens vækst kan også anbefale.

David Gordons Secession, State and Liberty er en essaysamling af nutidige filosoffer, økonomer og historikere i forsvar for retten til at løsrive sig staten.

Friedrich A. Hayeks Law, Legislation, and Liberty bind I er et vigtigt studie i den “spontane” evolution af loven samt sondringen mellem lov kontra lovgivning og privat kontra offentlig ret.

Bertrand de Jouvenels On Power er en fremragende redegørelse for den tiltagende magt hos staten med mange vigtige insigter om aristokratiets rolle som forsvarer af frihed og massedemokratiet som en fortaler for statens magt. Relateret hertil og ligeledes anbefalelsesværdig er hans Sovereignty.

Étienne de la Boéties The Politics of Obedience er den klassiske sekstende århundredes undersøgelse af kilden til statens magt. La Boétie viser at statens magt udelukkende hviler på den offentlige ”mening”.Antydningsvis kan enhver stat manes i jorden – øjeblikkeligt og uden vold – ved simpelthen at ændre den offentlige mening.

Bruno Leonis Freedom and the Law er en tidligere, og på nogle punkter bedre behandling af samme emner som diskuteret af Hayek. Leoni skildrer Romerretten som værende fundet af selvstændige dommere snarere end vedtaget eller lovgivet af en central myndighed – og dermed beslægtet med engelsk sædvaneret.

Robert Nisbets The Quest for Community (tidligere udgivet under den mere beskrivende titel Community and Power) gør rede for de sociale institutioners beskyttende funktioner og tendensen til, at staten svækker og ødelægger disse institutioner for at kunne opnå total kontrol over det enkeltstående individ.

The Journal of Libertarian Studies (An Interdisciplinary Quarterly Review) grundlagt af Murray N. Rothbard og nu redigeret af Hans-Hermann Hoppe er en uundværlig resource for enhver seriøs studerende af anarkokapitalisme og den libertarianske lære.

De følgende JLS artikler beskæftiger sig direkte med anarkokapitalisme:

Anderson, Terry, and P.J. Hill, “The American Experiment in Anarcho-Capitalism.” Vol. 3, No. 1

Barnett, Randy E., “Whither Anarchy? Has Robert Nozick Justified the State?,” Vol. 1, No. 1, og  “Toward a Theory of Legal Naturalism,” Vol. 2, No.2.

Benson, Bruce L., “Enforcement of Private Property Rights in Primitive Societies,”Vol. 9, No. 1,

Customary Law with Private Means of Resolving Disputes and Dispensing Justice,” Vol. 9, No. 2,

Reciprocal Exchange as the Basis for Recognition of Law,” Vol. 10, No. 1,

Restitution in Theory and Practice,” Vol. 12, No. 1.

Block, Walter, “Free Market Transportation: Denationalizing the Roads,” Vol. 3, No. 2,

Hayek’s Road to Serfdom,” Vol. 12, No. 2.

Childs, Roy A. Jr., “The Invisible Hand Strikes Back,” Vol. 1, No. 1.

Cuzan, Alfred G., “Do We Ever Really Get Out Of Anarchy?,” Vol. 3, No. 2.

Davidson, James D., “Note on Anarchy, State, and Utopia,” Vol. 1, No. 4.

Eshelman, Larry, “Might versus Right,” Vol. 12, No. 1.

Evers, Williamson M., “Toward a Reformulation of the Law of Contracts,” Vol. 1, No. 1,

The Law of Omissions and Neglect of Children,” Vol. 2, No. 1.

Ferrara, Peter J., “Retribution and Restitution: A Synthesis,” Vol. 6, No. 2.

Fielding, Karl T., “The Role of Personal Justice in Anarcho-Capitalism,” Vol. 2, No. 3.

Grinder, Walter E., and John Hagel, III, “Toward a Theory of State Capitalism,” Vol. 1, No. 1.

Hart, David M., “Gustave de Molinari and the Anti-Statist Liberal Tradition,” 3 parts, Vol. 5, No. 3 to Vol. 6, No. 1.

Hoppe, Hans-Hermann, “Fallacies of Public Goods Theory and the Production of Security,” Vol. 9, No. 1,

——, “Marxist and Austrian Class Analysis,” Vol. 9, No. 2,

——, “The Private Production of Defense,” Vol. 14, No. 1.

Kinsella, N. Stephan, “Punishment and Proportionality,” Vol. 12, No. 1,

——, “New Rationalist Directions in Libertarian Rights Theory,” Vol. 12, No. 2,

——, “Inalienability and Punishment,” Vol. 14, No. 1.

Liggio, Leonard P., “Charles Dunoyer and French Classical Liberalism,” Vol. 1, No. 3.

Mack, Eric, “Voluntaryism: The Political Thought of Auberon Herbert,” Vol. 2, No. 4.

McElroy, Wendy, “The Culture of Individualist Anarchism in Late 19th-Century America,” Vol. 5, No. 3.

McGee, Robert W., “Secession Reconsidered,” Vol. 11, No. 1.

Osterfeld, David, “Internal Inconsistencies in Arguments for Government: Nozick, Rand, Hospers,” Vol. 4, No. 3

——, “Anarchism and the Public Goods Issue: Law, Courts, and the Police,” Vol. 9, No. 1.

Paul, Jeffrey, “Nozick, Anarchism, and Procedural Rights,” Vol. 1, No. 4

Peden, Joseph R., “Property Rights in Celtic Irish Law,” Vol. 1, No. 2.

Peterson, Steven A., “Moral Development and Critiques of Anarchism,” Vol. 8, No. 2.

Raico, Ralph, “Classical Liberal Exploitation Theory,” Vol. 1, No. 3.

Rothbard, Murray N., “Robert Nozick and the Immaculate Conceptionof the State,” Vol. 1, No. 1,

——, “Concepts of the Role of Intellectuals in Social Change Toward Laissez Faire,” Vol. 9, No. 2,

——, “Nations by Consent: Decomposing the Nation-State,” Vol. 11, No. 1.

Sanders, John T., “The Free Market Model versus Government: A Reply to Nozick,” Vol. 1, No. 1.

Smith, George H., “Justice Entrepreneurship in a Free Market,” Vol. 3, No. 4 (med kommentarerer fra Steven Strasnick, Robert Formani og Randy Barnett og et svar fra George Smith og her.)

Sneed, John D., “Order without Law: Where will Anarchists Keep the Madmen?,” Vol. 1, No. 2.

Stringham, Edward, “Market Chosen Law,” Vol. 14, No. 1.

Tinsley, Patrick, “Private Police: A Note,” Vol. 14, No. 1.

Watner, Carl, “The Proprietary Theory of Justice in the Libertarian Tradition,” Vol. 6, No. 3–4.

Oversat af Nicklas Augustine, marts 2012

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,